ชื่อ:          ดร. วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด

ตำแหน่ง:   ศาสตราจารย์

หน่วยงาน: ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
             : หน่วย MU-OU:CRC
                คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร:         02-201-5927

โทรสาร:    02-201-5926

อีเมล์:       scwpb@mahidol.ac.th

ชื่อ:          ดร. ทัสซูจิ เซกิ

ตำแหน่ง:   ศาสตราจารย์

หน่วยงาน: Osaka University Bangkok Center for                 Education and Research

โทร:          02-661-7584

โทรสาร:    02-661-7585    

อีเมล์:        t3seki@icb.osaka-u.ac.jp

ชื่อ:          ดร. ทาคูยะ นิหิร่า

ตำแหน่ง:   ศาสตราจารย์

หน่วยงาน: ICBiotech, Osaka University, Japan

 

โทร:         +81-6-6879-7452

โทรสาร:    +81-6-6879-7454

อีเมล์:       nihira@icb.osaka-u.ac.jp

ชื่อ:          ดร. อิษฎา มุ่งสันติสุข

ตำแหน่ง:   อาจารย์

หน่วยงาน: ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
             : หน่วย MU-OU:CRC
                คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร:         02-201-5918

โทรสาร:    02-201-5926

อีเมล์:       scilw@mahidol.ac.th

ชื่อ:          ดร. อาจารี นิลวงศ์

ตำแหน่ง:   อาจารย์

หน่วยงาน: ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
             : หน่วย MU-OU:CRC
                คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร:         02-201-5918

โทรสาร:    02-201-5926

อีเมล์:       scanl@mahidol.ac.th

ชื่อ:          ดร. สุรางค์ ชาญกำแหงเดชา

ตำแหน่ง:   อาจารย์

หน่วยงาน: ภาควิชาชีววิทยา
             : หน่วย MU-OU:CRC
                คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร:         02-201-5275

โทรสาร:    02-354-7161

อีเมล์:       scsth@mahidol.ac.th

ชื่อ:          นางสาวปิยะลักษณ์ เยาว์ดำ

ตำแหน่ง:   นักวิจัย

หน่วยงาน: บริษัท UENO FINE CHEMICAL INDUSTRY                 (THAILAND) จำกัด

โทร:         02-201-5927

โทรสาร:    02-201-5926

อีเมล์:       P_yaowdam@yahoo.com

ชื่อ:          นางสาวพรทิพย์ ทองคำ

ตำแหน่ง:   นักวิจัย

หน่วยงาน: บริษัท UENO FINE CHEMICAL INDUSTRY                 (THAILAND) จำกัด

โทร:         02-201-5928

โทรสาร:   02-201-5926

อีเมล์:       olek44@yahoo.com

ชื่อ:          นางสาวมะยุรา จันทร์หอม

ตำแหน่ง:   นักวิทยาศาสตร์์

หน่วยงาน: หน่วย MU-OU:CRC คณะวิทยาศาสตร์                มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร:         02-201-5929

โทรสาร:    02-201-5926

อีเมล์:        scmjh@staff2.mahidol.ac.th

ชื่อ:          นางสาวอุษณา บุญลักษณาวงศ์

ตำแหน่ง:   นักวิทยาศาสตร์์

หน่วยงาน: หน่วย MU-OU:CRC คณะวิทยาศาสตร์                มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร:         02-201-5939

โทรสาร:    02-201-5926

อีเมล์:        scobl@staff2.mahidol.ac.th

ชื่อ:          นางสาวศรุชา เสนกันหา

ตำแหน่ง:   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน่วยงาน: หน่วย MU-OU:CRC คณะวิทยาศาสตร์                มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร:         02-201-5921

โทรสาร:    02-201-5926

อีเมล์:        scssk@staff2.mahidol.ac.th

ชื่อ:          นางสาวมลฤดี เพียรเลิศลอย

ตำแหน่ง:   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน่วยงาน: หน่วย MU-OU:CRC คณะวิทยาศาสตร์                มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร:         02-201-5920

โทรสาร:    02-201-5926

อีเมล์:        scmph@mahidol.ac.th

ชื่อ:          นางกนิษฐา ขุนศรี

ตำแหน่ง:   เจ้าหน้าที่ล้างเครื่องแก้ว

หน่วยงาน:  หน่วย MU-OU:CRC คณะวิทยาศาสตร์                 มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร:         02-201-5920-1

โทรสาร:    02-201-5926

อีเมล์:        -