หน่วยความร่วมมือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ
 
                      แห่งมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยโอซาก้า (MU-OU:CRC)
             บริการหาลำดับนิวคลีโอไทด์ของดีเอ็นเอและบ่งชี้สายพันธุ์ของแบคทีเรีย ยีสต์และรา

        ___________________________________________________________________________

รายละเอียดการให้บริการ

1. การหาลำดับนิวคลีโอไทด์ของดีเอ็นเอ

        -  อ่านลำดับนิวคลีโอไทด์ของดีเอ็นเอด้วยเครื่อง Automated DNA Sequencer, ABI Prism 3100-Avant            Genetic Analyzer, Applied Biosystems

        -  ความยาวของนิวคลีโอไทด์ที่อ่านได้ประมาณ 500 bp (ความยาวที่อ่านได้ขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของ DNA Template            และความจำเพาะของ Primer ที่ใช้)

        -  รับตัวอย่างในรูปของ purified plasmid หรือ PCR product (single product)

        -  Primer ที่มีให้บริการได้แก่ M13 Forward และ Reverse primers, T3, T7 และ SP6 primers 
        หากต้องการ ใช้นอกเหนือจากที่จัดให้ข้างต้นให้ส่ง primer ที่ต้องการใช้ความเข้มข้น 2 pmol/ml (mM),            ปริมาณอย่างน้อย 10 ml และระบุค่า Tm ของ primer มาพร้อมกับตัวอย่างด้วย (Tm ที่เหมาะสมควรอยู่ในช่วง            50-55 องศาเซลเซียส)

        -  ส่งผลภายใน 5 วันทำการ


                                         รูปที่ 1: ลักษณะ Peak ของ nucleotide sequence

2. การตรวจหาสายพันธุ์ของแบคทีเรีย ยีสต์ และรา

          ตรวจหาลำดับนิวคลีโอไทด์ของ 16S rRNA gene จากแบคเทียเรียหรือบริเวณ D1/D2 domain ของ 26S rRNA gene จากยีสต์และราที่ต้องการทราบสายพันธุ์แล้วนำไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของ The National Center for Biotechnology Information (NCBI)

                     

รายละเอียดค่าบริการ

1. หาลำดับนิวคลีโอไทด์ของดีเอ็นเอ 1 สาย 700 บาท กรณีส่งตั้งแต่ 20 ตัวอย่างขึ้นไปในคราวเดียวกัน ลด 10%

2. บ่งชี้สายพันธุ์ของแบคทีเรีย ยีสต์และรา

        -  หาและวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ประมาณ 500 bp 1 สาย 1,500 บาท อ่าน 2 ทิศทาง (Forward-Reverse)            2,500 บาท
        -  สำหรับแบคทีเรีย หาลำดับนิวคลีโอไทด์ทั้งหมดของ 16S rDNA gene (ประมาณ 1,500 bp) 3,500 บาท อ่าน 2            ทิศทาง 6,500 บาท

         * ทุกรายการลด 5% เมื่อชำระค่าบริการเป็นเงินสด (ภายใน 7 วันหลังส่งผล)และไม่คิด VAT7% ทุกรายการ


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริการ

แบบฟอร์มบริการหาลำดับเบสของดีเอ็นเอ
แบบฟอร์มบริการตรวจหาสายพันธุ์แบคทีเรียหรือยีสต์


ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณมะยุรา  จันทร์หอม

โทรศัพท์  : 02-201-5929, 02-201-5920-1
โทรสาร   : 02-201-5926
อีเมล์      : mu_ou_crc@yahoo.com