2. การแยกเชื้อ actinomycetes เพื่อหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

วัตถุประสงค์
           เพื่อคัดเลือกหาเชื้อ actinomycetes จากตัวอย่างดินและพืช เพื่อหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพชนิดใหม่  
           Actinomycetes เป็นเชื้อในกลุ่มแกรมบวกที่มีปริมาณ G+C สูง และเป็นกลุ่มเชื้อที่สร้างสารทุติยภูมิที่มีโครงสร้างหลากหลายและมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่แตกต่างกันนับพันชนิด และมีหลายชนิดที่ได้มีการผลิตในระดับอุตสาหกรรม

           ในหน่วยงานวิจัยนี้มีเชื้ออยู่มากกว่า 1,000 สายพันธุ์ ที่แยกออกจากดินและพืช และทดสอบเบื้องต้นกับจุลินทรีย์ทดสอบ ซึ่งรวมทั้งเชื้อก่อโรคในมนุษย์และเชื้อก่อโรคในพืช สายพันธุ์ที่มีศักยภาพในการฆ่าเชื้อทดสอบ จะนำไปคัดเลือกต่อว่าสารที่ผลิตเป็นสารใหม่หรือไม่ ซึ่งขณะนี้ได้พบสารตัวใหม่หลายชนิดจากเชื้อที่แยกได้

           นอกจากนี้ในหน่วยงานยังได้มีการศึกษายีนที่เกี่ยวข้องในการสร้าง g-butyrolactone ซึ่งพบว่ามีความหลากหลายของลำคับนิวคลีโอไทด์ในแต่ละสายพันธุ์ นอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาผลของการทำลายยีนหรือการทำให้ยีนที่เกี่ยวข้องในการสร้างสารนี้แสดงออกมากขึ้น
รูปที่ 1 เชื้อ Actinomycetes ที่แยกมาจากตัวอย่างดิน

รูปที่ 2 ตัวอย่างพืชจากอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

รูปที่ 3 เชื้อ Actinomycetes ที่แยกมาจากตัวอย่างพืช