4. การคัดเลือกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อแบคทีเรียในกลุ่ม Streptomycetes และ เชื้อราโดยใช้     เซลล์สัตว์ในการทดสอบ

วัตถุประสงค์

           เพื่อทดสอบค่าความเป็นพิษและผลการกระตุ้นเซลล์ของสารสกัด 
ที่มาของโครงการและข้อมูลเบื้องต้น
           ปัจจุบันยาปฏิชีวนะที่สร้างจากเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อใช้รักษาโรคหรือต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคมีมากมาย ยาบางชนิดไม่สามารถใช้รักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องมาจากมีการดื้อยาของเชื้อก่อโรคเกิดขึ้น ดังนั้นการค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อจุลินทรีย์จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการนำมาใช้รักษาโรคต่างๆ อย่างไรก็ตาม ในการนำสารสกัดทางชีวภาพที่ได้จากเชื้อจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์นั้น ควรที่จะมีการนำมาทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งจะทำการทดสอบแบบ in vitro โดยใช้สารสกัดจากเชื้อราและแบคทีเรียจำพวก Actinomycetes โดยเฉพาะในกลุ่ม Streptomyces ซึ่งเป็นกลุ่มของจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตยาปฏิชีวนะได้เป็นจำนวนมาก และได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ยับยั้งการ
เจริญเติบโตและการเพิ่มจำนวนของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคแล้วมาทดสอบความเป็นพิษกับ mammalian cell lines และทดสอบความอยู่รอดของเซลล์หลังได้รับสารสกัด การทดลองนี้สามารถนำมาประกอบการพิจารณาฤทธิ์ทางชีวภาพ และความเป็นพิษ เพื่อการนำสารสกัดนี้ไปประยุกต์ใช้ให้ได้จริงในอนาคต

รูปที่ 1: แผนผังการคัดเลือกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อ Streptomycetes และเชื้อรา