หน่วยความร่วมมือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัย
โอซาก้า

หน่วยความร่วมมือการวิจัยสำหรับประเทศในตะวันออกเฉียงใต้
ศูนย์นานาชาติด้านเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยโอซาก้า

ที่อยู่:  อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์         มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี         กรุงเทพ 10400

โทร:       02-201-5920-1

โทรสาร:   02-201-5926

   
คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล

  แผนผังภายในคณะวิทยาศาสตร์ พญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล