งานสัมมนา Young Sciencetist Seminar (14 ธันวาคม พ.ศ. 2552)