1. นักวิจัยแลกเปลี่ยน ภายใต้โครงการ JSPS Asian CORE Program

    จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Ms. Phetsamone

    Phommaxay)  และราชอาณาจักรกัมพูชา (Mr. Sor Ratha) 

    ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553

2. จัดการเรียนการสอนวิชา วททช602 การควบคุมการแสดงออกของยีน

    (ภายใต้หลักสูตรของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ) ทุกๆ วันศุกร์

    เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย K546 โดยเริ่มตั้งแต่

    เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2553
           

3. งานสัมมนา The Young Scientist Seminar Bioresource:

    Their Potential and Application ณ ห้องประชุม K102

    อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

    วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2552

 
4. งานประชุม UNESCO Bangkok Conferenceon Capacity - Building

    in Life Science ณ โรงแรมสยามซิตี้  วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2552
   

5. งาน Open House ประจำปี พ.ศ. 2552  ณ คณะวิทยาศาสตร์

    มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2552  

    
6. งานพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ Prof. Tatsuji  Seki

    จากมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2552
          
7. แลบทริป ณ เรือนระบินอินธาร จังหวัดเพชรบุรี

    วันที่ 7 - 9 มีนาคม พ.ศ. 2552