งานพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติิมศักดิ์ แด่่ Prof. Tatsuji Seki ( 18 มีนาคม พ.ศ. 2552)