งานประชุม UNESCO Bangkok Conference (9 ตุลาคม พ.ศ. 2552)