นักวิจัยแลกเปลี่ยน  Ms. Phetsamone Phommaxay
และ Mr. Sor Ratha  (วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหา่คม พ.ศ. 2553)